Všeobecné podmínky prodeje výpočetní techniky TPC spol. s r.o.

platné od 1. 8. 2016


 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ke každému zboží, zakoupenému u firmy TPC spol. s r.o., jsou přikládány následujících doklady: záruční list a faktura, případně stvrzenka o platbě v hotovosti. Kupující se zavazuje, že záznamy uvedené na faktuře a záručním listu, zejména množství, druh, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Jakékoliv reklamace na zboží, které není uvedeno v záručním listu nebo které nesouhlasí s údaji vyplněnými v záručním listu, nebude prodávající povinen vyřizovat. V případě, že kupující zboží nepřebral přímo v některé provozovně prodávajícího, ale je mu zasíláno a kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím, zavazuje se podat neprodleně zprávu o zjištěných rozdílech osobě, se kterou jednal při prodeji zboží, případně osobě, která je uvedena na dokladech ke zboží. Kupující se také zavazuje informovat prodávajícího ihned, pokud by v zásilce některý z dokladů ke zboží chyběl. Reklamace bude prověřena a v případě její oprávněnosti bude vzniklý omyl okamžitě napraven. Zprávu o zjištěných rozdílech musí kupující podat prodávajícímu nejdéle do 3 pracovních dnů po převzetí zásilky. Po uplynutí uvedené lhůty nemohou být reklamované rozdíly uznány (viz §2112 občanského zákoníku).

 

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena je sjednána na základně ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení odlišné ceny, zejména s ohledem na pohyby měnových kursů, změna cen výrobce apod. V případě, že kupující nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky za každý den prodlení. Jakmile prodlení přesáhne dobu 30-ti dnů ode dne splatnosti faktury, výše poplatku se zvyšuje na 0.1% z dlužné částky za každý další den prodlení. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.). Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího nebo složení finanční hotovosti na pokladnu prodávajícího či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou. V případě, že kupující nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má TPC spol. s r.o. právo od dílčí kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši 10% celkové kupní ceny, nejméně však 500,- Kč.

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Místem plnění dílčích kupních smluv jsou provozovny TPC spol. s r.o. Požaduje-li kupující dodávku zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto zboží. Zboží je možné zasílat na dobírku poštou nebo zásilkovou službou (PPL, TopTrans). Zboží je zasláno způsobem, který určí kupující v objednávce případně dle vzájemné dohody kupujícího s prodávajícím. Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen za přítomnosti dopravce, nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce TPC spol s r.o. a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se kupující vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

 

4. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A OCHRANA ZÁKAZNÍKA

Pokud není uvedeno jinak, má kupující nárok na odstoupení od dílčí kupní smlouvy a to do 15-ti dnů od data prodeje zboží. Tímto způsobem má odběratel možnost bez jakéhokoliv rizika důkladně vyzkoušet dodávané zboží a zjistit jeho kvalitu  i to, zda nabízené zboží přesně vyhovuje jeho potřebám. Odstoupení od dílčí kupní smlouvy je možné uplatnit výhradně písemnou formou v místě, kde zboží bylo koupeno při splnění všech následujících podmínek: zboží nesmí být vráceno poškozené, musí být zabaleno v originálním obalu, dodáno se vším příslušenstvím, disketami a manuály, se záručním listem a fakturou nebo dokladem o zaplacení. V případě, že zboží nebude vráceno tak, jak je uvedeno, nemá kupující nárok na odstoupení od dílčí kupní smlouvy. Dopravu vráceného zboží hradí kupující. Kupní cena je kupujícímu vyplacena zpět až po vrácení zboží mimo nákladů na dopravu. Ochranná 15-ti denní lhůta se vztahuje pouze na zboží uvedené v katalogu a ceníku TPC spol. s r.o. a je poskytována výhradně po dohodě s prodávajícím uskutečněné při objednávce nebo koupi zboží.

 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

U každého zboží je v záručním listě uvedena doba záruky za jakost zboží. Po tuto dobu prodávající zaručuje, že dodané zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení (§2115 Občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje zejména na závady:

 • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení (porušení ochranných pečetí nebo nálepek)
 • opravou nebo údržbou osobami, které k tomu prodávající písemně nepověřil
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům
 • nevhodným skladováním
 • špatnou obsluhou poškozením zboží při přepravě (za zboží odpovídá přepravce)
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
 • neodbornou instalací nebo mechanickým poškozením
 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN         
 • počítačovými viry,  živelnými pohromami nebo vyšší mocí
 • použitím nelegálního software a neautorizovaného spotřebního materiálu

Jakékoliv porušení nebo odstranění ochranných záručních přelepek na zboží bude mít za následek okamžité ukončení záruky za jakost.

V případě výměny zboží se záruka neprodlužuje.

 

6. REKLAMACE ZBOŽÍ

Místem uplatnění reklamace jsou provozovny TPC spol. s r.o., kde kupující zboží převzal. V případě, že zboží bylo kupujícímu zasláno, pak místo, kde zboží objednal. Zboží určené k reklamaci doručí kupující na vlastní náklady do servisního střediska prodávajícího:

 • v původním obalu
 • s přiloženou kopií dodacího listu nebo faktury a záručním listem
 • s dodanou technickou dokumentací, disketami a veškerým příslušenstvím
 • s písemným popisem závady (je možno vyhotovit při předání)
 • s neporušenou a úplnou ochrannou přelepkou s identifikačními údaji o zboží

Pokud dojde k porušení nebo odstranění ochranných přelepek s identifikačními údaji o zboží (jimiž jsou: objednací kód-artikl, název, středisko, na kterém bylo zboží zaevidováno do systému, číslo dokladu o příjmu a kód záruky) vyhrazuje si prodávající právo nepřijmout takové zboží do reklamace nebo vyúčtovat kupujícímu za více práce spojené s dohledáním těchto údajů v informačním systému částku ve výši 500,-  Kč bez DPH.

V případě, že zboží nebude předáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení. U oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího. Pokud se prokáže, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn účtovat nad rámec běžných nákladů poplatek dle ceníku prací a služeb TPC spol. s r.o. platného v daném období. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje prodávající. Práva vyplývající ze záruky za jakost jsou nepřevoditelná. Vůči prodávajícímu je může uplatnit pouze kupující, nemůže je postoupit další osobě. Veškeré další nároky, např. náhrady následně vzniklých škod, jsou vyloučeny. Při opravě nebo při upgrade počítače, notebooku a jiných zařízení, jsou vyměněné díly vydávány pouze na vyžádání při přebírání opraveného zboží. Na pozdější nároky nebude brán zřetel. Reklamace jsou vyřizovány v době stanovené servisním střediskem. V případě, že je reklamována špatná funkce jakéhokoliv software, je kupující povinen spolu se zbožím (PC, notebookem, …) dodat originální instalační diskety a manuál k tomuto SW.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA SOFTWARE A DATA

V případě, že kupující předává počítač z jakéhokoliv důvodu pracovníkům prodávajícího, ať už osobně nebo prostřednictvím zvoleného přepravce, nepřebírá prodávající v žádném případě zodpovědnost za software a data uložená na pevném disku tohoto počítače, ani za škody vzniklé v důsledku případného poškození nebo ztráty těchto dat či software.

 

8. OPRAVA ZBOŽÍ, LHŮTA K VYZVEDNUTÍ

Kupující je povinen vyzvednout opravené zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena, nebo byla-li provedena později, tak do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 60,- Kč bez DPH  za každý započatý kalendářní den. Tento poplatek bude připočítán k ceně za opravu. Nevyzvedne-li si kupující opravené zboží ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Prodávající bude předem o zamyšleném prodeji informovat odběratele písemnou formou. Pokud i tak nedojde k vyzvednutí opraveného zboží ve stanovené lhůtě 14-ti dnů od odeslání písemné výzvy, opravené zboží bude prodáno. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého opraveného zboží, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek z prodeje až po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a dalších nákladů vzniklých prodejem opraveného zboží a to pouze na jeho písemné vyžádání.

 

9. SOUHLAS KUPUJÍCÍHO SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI

Zasílané zboží je přelepeno varovnými nálepkami, jejich porušením při otevírání zásilky vyjadřuje kupující to, že se seznámil s těmito záručními podmínkami, a že se nimi souhlasí. Kupující svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že je seznámen se záručními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.

 

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 • adresa pro doručování: TPC spol. s r.o., Průmyslová 1137, 50601 Jičín
 • adresa elektronické pošty: obchod@tpc.cz
 • telefon: +420 493 544 444